PRIVACYVERKLARING BROEKHUIS STYLING

PRIVACYVERKLARING BROEKHUIS STYLING
Versie 2018
Broekhuis Styling, gevestigd aan Ploegschaar 1C te Biddinghuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Broekhuis Styling.
Contactgegevens
Broekhuis Styling
Ploegschaar 1C
8256 SM Biddinghuizen
06-38660895
info@broekhuisstyling.nl
Laatste wijziging: 25 mei 2018
Persoonsgegevens die wij verwerken
Broekhuis Styling verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Overige gegevens die u actief aan ons verstrekt
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn en waarbij toestemming van de ouders of voogd ontbreekt. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij zonder dergelijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige jonger dan 16 jaar dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@broekhuisstyling.nl.
Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens
Broekhuis Styling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling(en);
– Het leveren van goederen en/of diensten;
– Contact via telefoon en/of per email;
– Informeren over de wijziging van onze diensten en producten;
– Het verzenden van een nieuwsbrief en/of aanbiedingen;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij wijzen u erop dat we alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor
deze doeleinden.
Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van
onze producten en/of diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Geautomatiseerde besluitvorming
Broekhuis Styling neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een persoon tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Broekhuis Styling bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de
realisatie van bovengenoemde doelen. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook
niet langer dan 7 jaar na het aflopen van de contractperiode, garantietermijn of
aankoop van de door ons geleverde diensten en/of producten.
Uw persoonsgegevens bewaren we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te
komen. Wij bewaren factuur gegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht voor
de belastingdienst.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.
Daarnaast kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door ons. Dit kunt u doen door uw verzoek, met persoonsgegevens, op te sturen naar
info@broekhuisstyling.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Tot slot willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat wij uw gegevens niet goed beveiligen of dat er aanwijzingen zijn van misbruik dan vragen wij u contact met ons op te nemen.
Wijzigingen
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Boven aan de privacyverklaring staat de datum van de laatste wijziging. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op updates.